Search form

Lukɨ 6:6

Jəju adɨ rɔ nga dɨngəm kɨ jie oy njururu

(Mt 12.9-14; Mk 3.1-6)

6NDɔ taa kə̰ə̰ kɨ rangɨ, Jəju aw kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, ndo nḛ dɨje. Nɨngə dɨngəm kare kɨ ji ko̰e oy njururu, e me kəy kaw-naa tɨ no̰o̰.