Search form

Lukɨ 7:3

3Be ə, lokɨ kɨ bo lə asɨgar je ka kɨn oo ta lə Jəju nɨngə, ulə ngatɔgɨ je madɨ, kɨ əi ngatɔgɨ lə Jɨpɨ je, adɨ-de awi ɨngəi Jəju kadɨ dəji-e adɨ re səde ajɨ ngon nje kɨlə ləne kɨn.