Search form

Lukɨ 8:1

Dəne je kɨ njɨyəi go Jəju tɨ

1Go tɨ, Jəju aw kɨ ɓe-bo je, kɨ ngan ɓe je, əl ta, ɨlə-n mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lə Luwə. NJé ndo je lie kɨ dɔgɨ gɨde joo əi sie naa tɨ.