Search form

Lukɨ 8:10

10Ə Jəju ɨlə-de tɨ ə nə: «Səi, Luwə tḛḛ kɨ dɔ nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨ ɔjɨ dɔ ko̰ɓe lie adɨ ɨgəri, nə ndəge je, nḛ kɨn e kɨ kɔjɨ-de kɨ kujɨ ta, mba kadɨ:

Re kəmde oo lo majɨ ka, oi nḛ al,

Mbide oo dɔ ta majɨ ka gəri me al .»