Search form

Lukɨ 8:25

25Ɓa təl əl njé ndo je ə nə: «Kadɨ-me ləsi to ra be tɔy ə?» NGa nɨngə ɓəl ra-de, nḛ kɨn ətɨ-de ɓəl ngay, adɨ dəji-naa ta dande tɨ əi nə: «Dəw ə wa kam e na ə nəl je kɨ man je ka əl-de ta par ə təli rɔde goe tɨ be ə?»