Search form

Lukɨ 8:28

28Lokɨ oo Jəju nɨngə, osɨ nangɨ njae tɨ, ɓa əl ta kɨ ndune kɨ boy ə nə: «Jəju kɨ NGon lə Luwə kɨ nje kɨsɨ dɔra̰ tɨ taa nu, e ri ə ɨge rɔm tɨ ə? NJai ba, adɨ-m ko̰ al.»