Search form

Lukɨ 8:29

29Əl be tadɔ Jəju adɨ ndune ndɨl kɨ majal kadɨ tḛḛ rɔ dɨngəm tɨ kɨn kɔ. NJa ngay ndɨl kɨ majal kɨn ḭ kɨ dɨngəm ka kɨn ɓa rae. Dɨje dɔɔi-e kɨ kulə gɨndɨ je, ɨləi kangɨla gɨndɨ njae tɨ je, nə gangɨ kulə gɨndɨ je kɨn rɨw rɨw ə tətɨ kangɨla gɨndɨ je kɨn nusɨ nusɨ rɔne tɨ kɔ, ɓa ndɨl je kɨ majal ɔsi-e adɨ aw kɨ dɨlə lo dɨlə lo.