Search form

Lukɨ 8:3

3Jan kɨ ne Suja, kɨ e dɨngəm kɨ nje ngəm nḛ lə Erodɨ kɨn nɨm, Sujan nɨm, taa ndəgɨ dəne je kɨ rangɨ ngay ɓəy tɔ. Əi kɨn ə əi dəne je kɨ nje ra kɨ Jəju kɨ nḛ kɨngə je ləde.