Search form

Lukɨ 8:41

41Nɨngə yə dɨngəm kare kɨ tɔe nə Jayrusɨ, kɨ e nje kun dɔ kəy kaw-naa lə Jɨpɨ je ḭ no̰o̰ re. Re osɨ nja Jəju tɨ, no̰ dɔe tɨ kadɨ re aw ɓe ləne.