Search form

Lukɨ 8:47

47Lokɨ dəne oo kadɨ nḛ kɨ n-ra kɨn Jəju gər ɓa, dadɨ par par, osɨ nja Jəju tɨ. Nɨngə ɔr go nḛ kɨ ra ə adɨ n-ɔdɨ-n Jəju kɨn ta kəm dɨje tɨ pətɨ. Taa, ɔr-de go kɨngə kɨ ɨngə rɔ nga ta ji naa tɨ no̰o̰ par kɨn tɔ.