Search form

Lukɨ 8:49

49Lokɨ Jəju a əl ta ba ɓəy nɨngə, dəw kare ḭ ɓe lə Jayrusɨ kɨ nje kun dɔ kəy kaw-naa lə Jɨpɨ je, əl-e ə nə: «NGoni oy, ɨtapɨ NJe ndo dɨje al ngata.»