Search form

Lukɨ 9:10

Jəju adɨ nḛ kuso dɨngəm je dɨbɨ mi usoi

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Ja̰ 6.1-15)

10Lokɨ njé kaw kɨlə je təli no̰o̰ rəi ɓa, ɔri Jəju poy nḛ je kɨ rai adi-e oo. Ə Jəju ɔr-de, aw səde kadɨ ɓe-bo tɨ kɨ ɓari-e Bətɨsayda.