Search form

Lukɨ 9:18

Pɨyər gər kadɨ Jəju e Kɨrɨsɨ kɨ Luwə mbəte

(Mt 16.13-20; Mk 8.27-30; Ja̰ 6.67-71)

18NDɔ kare Jəju ɨsɨ əl ta kɨ Luwə gɨdɨ lo tɨ gogɨ, njé ndo je lie əi sie naa tɨ, ə Jəju dəjɨ-de ə nə: «Kosɨ je ɨsɨ əli ta kɨ dɔm tɨ təkɨ mi na ə?»