Search form

Lukɨ 9:22

Jəju əl ta koyne kɨ kḭne lo koy tɨ

(Mt 16.24-28; Mk 8.34—9.1)

22Jəju ɨlə dɔ ta tɨ kɨn ə nə: «Sɔbɨ kadɨ mi NGon dəw m-a m-ɨngə ko̰ ngay. NGatɔgɨ je lə Jɨpɨ je, kɨ kɨ bo je lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je a mbati mi. Dɨje a tɔli-mi, nə ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koym ɓa, m-a m-tḛḛ lo koy tɨ.»