Search form

Lukɨ 9:26

26Təkɨ rɔjetɨ, re rɔ dəw madɨ sɔl-e kɨ mbata ləm, ə se kɨ mbata ta ləm nɨngə, NGon dəw ka, a ra rɔsɔl dɔe tɨ tɔ, ndɔe tɨ kɨ a re-n me kɔsɨ-gon tɨ ləne, kɨ me kɔsɨ-gon tɨ lə Bawne, kɨ me kɔsɨ-gon tɨ lə malayka je kɨ ayi njay.»