Search form

Lukɨ 9:28

Jəju mbəl rɔne

(Mt 17.1-8; Mk 9.2-8)

28NDɔ jijoo go ta je tɨ kɨn nɨngə, Jəju ɔr Pɨyər nɨm, Ja̰ nɨm, taa Jakɨ nɨm tɔ, ə al aw səde dɔ mbal tɨ kadɨ n-əli ta kɨ Luwə.