Search form

Lukɨ 9:37

Jəju ajɨ ngon kɨ ndɨl kɨ majal ra-e

(Mt 17.14-18; Mk 9.14-27)

37Lo ti go tɨ, Jəju əi kɨ njé ndo je ləne kɨ mɨtə ḭḭ dɔ mbal tɨ ɨsɨ rəi kɨ nangɨ ɓa, kosɨ dɨje ngay tɨləi kəme.