Search form

Lukɨ 9:43

43Lo kɨn tɨ, dɨje pətɨ, ta ndɔjɨ-de dɔ tɔgɨ Luwə tɨ kɨ ətɨ ɓəl kɨn.

Jəju təl əl ɓəy kadɨ n-a n-oy

(Mt 17.22-23; Mk 9.30-32)

Lokɨ nḛ je pətɨ kɨ Jəju ra, ətɨ dɨje pətɨ ɓəl, Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: