Search form

Lukɨ 9:44

44«Oi ta kɨ m-aw tə m-əl səsi kɨn majɨ: A ɨləi mi NGon dəw ji dɨje tɨ.»