Search form

Lukɨ 9:49

Dəw kɨ e nje kɔsɨ-m ta al e dəw ləm

(Mk 9.38-41)

49Ja̰ un ta əl Jəju ə nə: «NJe ndo dɨje, j-o dəw madɨ kɨ a tuwə ndɨl je kɨ majal me tɔi tɨ, ə jɨ ndɨgɨ kadɨ j-ɔge dɔ ra nḛ kɨn, tadɔ e njɨyə səje goi tɨ al.»