Search form

Lukɨ 9:57

Kun go Jəju

(Mt 8.19-22)

57Lokɨ əi dɔ rəbɨ tɨ, dəw madɨ əl Jəju ə nə: «M-a m-un goi lo je pətɨ kɨ a aw tɨ.»