Search form

Lukɨ int

Ta kɨ dɔ Poy Ta tɨ kɨ Majɨ lə Jəju kɨ Lukɨ ndangɨ

Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ Jəju kɨ Lukɨ ndangɨ e kɨ kare dan Poy ta je tɨ kɨ Majɨ kɨ ndangi sɔ, adɨ e Matɨye, Markɨ, Lukɨ kɨ Ja̰. Nɨngə kae tɨ wa kɨ j-o-n me makɨtɨbɨ tɨ lə Matɨye ka kɨn ə, ta je ngay kɨ Lukɨ əl, toi me Poy Ta tɨ kɨ Majɨ lə Jəju kɨ Markɨ ndangɨ no̰o̰ tɔ. J-a j-ɨngə:

- Ja̰ Batɨsɨ kɨ tḛḛ ɨlə mbḛ tə dəw kɨ nje ra rəbɨ no̰ Jəju tɨ (3.1-20);

- Batəm lə Jəju kɨ na kɨ Su na-e (3.21—4.13);

- Kɨlə je kɨ Jəju ra-de kɨ taga ta kəm dɨje tɨ dɔnangɨ Galile tɨ, adɨ e kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ, kɨ kajɨ njé mo̰y je (4.14—9.50);

- Jəju osɨ dɔ rəbɨ tɨ, ḭ Galile aw Jorijaləm tɨ (9.51—19.28). Nə nḛ kare, Lukɨ tḛḛ kɨ ngan ta je kɨ rangɨ ngay kɨ Markɨ əl al, tə kujɨ ta kɨ dɔ dɨngəm tɨ kɨ Samari kɨ nje me-majɨ, kujɨ ta kɨ dɔ nje nḛ kɨngə tɨ kɨ mbə, kujɨ ta kɨ dɔ ngon tɨ kɨ nje koo majɨ rɔne kɨ tae tḭ ə təl re kɨn, taa ngan ta je kɨ rangɨ ngay tə ta kaw Jəju ɓe lə Martɨ əi kɨ Mari kɨn je.

- Nḛ je kɨ Jəju ra-de Jorijaləm tɨ (19.29—21.38), kɨ awi bɨtɨ tɔli tade dɔ ko̰ je tɨ kɨ ɨnge, kɨ dɔ koye tɨ (22-23).

- Lukɨ tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ ra nay Pakɨ (24), nɨngə lo kɨn tɨ, əl ta kɨ dɔ Jəju tɨ kɨ, go tḛḛ lo koy tɨ, ɨngə njé ndo je joo dɔ rəbɨ tɨ kɨ kaw Emawusɨ nɨm, əl ta kɨ dɔ kawe dɔra̰ tɨ nɨm.

Nḛ kɨ me makɨtɨbɨ tɨ lə Lukɨ kɨ to dangɨ kɨ ya̰ Markɨ, e ta kɨ Lukɨ əl dɔ kəte ndə̰y be, ə əl-n ta lə dəw kɨ makɨtɨbɨ kɨn sɔbɨ dɔe nɨm, gɨn nḛ kɨ ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨn nɨm tɔ (1.1-4). Go ngon ta tɨ kɨn, Lukɨ ɨlə ngɨrə ndangɨ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ ɔjɨ dɔ Jəju kɨn kɨ kɔr gɨn nḛ je kɨ rai nḛ dɔ kagɨ lo kojɨ Jəju tɨ əi kɨ Ja̰ Batɨsɨ (1-2). Lo kɨn tɨ ə j-a j-ɨngə ta kɨ malayka əl kɨ Mari nɨm, ta kɨ dɔ kojɨ Ja̰ batɨsɨ tɨ nɨm, ta kɨ dɔ njé kul da je tɨ kɨ awi oi Jəju, taa j-a j-ɨngə pa lə Mari kɨ osɨ nɨm, lə Jakari nɨm, lə Sɨməyo̰ nɨm tɔ. Lo kɨlə ngɨrə ta tɨ kɨn ɓəy ɓa, Lukɨ əl nga dan ta ləne kɨ ma naje kɨn kɨ taga ngata: adɨ e ngɨrə Jəju kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ nɨm, kee gɨn kojɨ tɨ kɨ rɔjetɨ lə Isɨrayəl je nɨm, kɨre kɨ re mbata lə gɨn dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨn nɨm tɔ. Lo kɨn tɨ, Lukɨ tɔjɨ ndɨgɨ kɨ Luwə ndɨgɨ dɨje kɨ madɨde je dɨje oi tode al (njé dɔ sɔl, kɨ njé kɨ dɨje ɔsi-de ngərəngɨ, kɨ dəne je, kɨ njé ndoo je, kɨ mba je) nɨm, tɔjɨ rɔnəl kɨ bo kɨ njɨyə naa tɨ Poy Ta kɨ Majɨ nɨm tɔ.

Dan Poy Ta je tɨ kɨ Majɨ kɨ sɔ, Lukɨ ə ta gɨrəkɨ lie kɨ ndangɨ-n makɨtɨbɨ kɨn to ay njay ngay. Lukɨ dangɨ makɨtɨbɨ kɨn adɨ dɨje kɨ əi gɨrəkɨ je kɨ gəri nḛ madɨ ngay dɔ nḛ jibəl ɓe tɨ lə Isɨrayəl je al, adɨ ɔr gɨn ta ləne njɔtɨ njɔtɨ kadɨ nḛ madɨ to mba rɔde tɨ al. Kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ ɓone kɨn ɓa, Lukɨ ə e Poy Ta kɨ Majɨ kɨ dəw tɨdə ɓa gər majɨ ngay nɨm, a ɨngə kadɨ Jəju e NJe kajɨ dɨje pətɨ nɨm tɔ.