Search form

Markɨ 1:16

Dɨje kɨ dɔsa̰y kɨ Jəju ɓar-de

(Mt 4.18-22; Lk 5.1-11)

16NDɔ kare, Jəju a də kadɨ ba bo tɨ kɨ Galile nɨngə, oo Sɨmo̰ əi kɨ ngokone Andɨre kɨ əi njé ndo̰ kanjɨ je, a ɨləi bandɨ me man tɨ.