Search form

Markɨ 1:21

Jəju ajɨ dəw kɨ ndɨl kɨ majal ra-e

(Lk 4.31-37)

21Jəju əi kɨ njé ndo je ləne awi Kapərnayɨm tɨ. Jəju ur kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, kɨ ndɔ taa kə̰ə̰ ləde, nɨngə ɨlə ngɨrə ndo nḛ.