Search form

Markɨ 1:29

Jəju adɨ rɔ nga njé mo̰y je ngay

(Mt 8.14-17; Lk 4.38-41)

29Lokɨ tḛḛi kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je ka kɨn nɨngə, Jəju əi kɨ Jakɨ nɨm, Ja̰ nɨm, awi me kəy tɨ lə Sɨmo̰ əi kɨ Andɨre.