Search form

Markɨ 1:35

Jəju ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ Galile tɨ

(Lk 4.42-44)

35Ta gɨn lo tɨ, lokɨ lo tɨjə al ɓəy, Jəju ḭ taa, tḛḛ me kəy tɨ aw dɨlə lo tɨ, nɨngə loe tɨ no̰o̰, ɨlə ngɨrə kəl ta kɨ Bawne.