Search form

Markɨ 1:7

7Ja̰ əl kosɨ dɨje ə nə: «Dəw madɨ kɨ nje tɔgɨ kɨ ətɨ ɓəl, kɨ ɨtə-m sa̰y, a re gom tɨ no̰o̰. Kɨlə sa lie ka m-asɨ kɨlə dɔm nangɨ tutɨ al.