Search form

Markɨ 10:1

Ta kɨ dɔ gangɨ-naa tɨ lə dəne kɨ dɨngəm

(Mt 19.1-9; Lk 16.18)

1Jəju ḭ loe tɨ no̰o̰, aw dɔnangɨ Jude tɨ, gɨdɨ ba Jurdḛ tɨ. Kosɨ dɨje kawi-naa gəi gɨde wukɨ ɓəy. Kɨ go jibəl rae tɨ lə Jəju, ɨlə ngɨrə ndo-de nḛ.