Search form

Markɨ 10:17

Ta lə Jəju əi kɨ dəw kɨ nje nḛ kɨngə

(Mt 19.16-30; Lk 18.18-30)

17Lokɨ Jəju ɔtɨ osɨ dɔ rəbɨ tɨ nɨngə, dɨngəm madɨ kare a̰y re osɨ nangɨ njae tɨ, nɨngə dəje ə nə: «NJe ndo kɨ majɨ, e ri ə m-a m-ra ə m-a m-ɨngə-n kajɨ kɨ a to bɨtɨ kɨ no̰ tɨ ə?»