Search form

Markɨ 10:35

Nḛ dəjɨ lə Jakɨ əi kɨ Ja̰

(Mt 20.20-28)

35Go ta je tɨ kɨn nɨngə, Jakɨ əi kɨ Ja̰ kɨ əi nga lə Jəbəde, rəi rɔ Jəju tɨ ɓasi, əli-e əi nə: «NJe ndo, jɨ ndɨgɨ kadɨ ɨra nḛ kɨ j-aw tə dəji kam adɨ-je.»