Search form

Markɨ 11

Jəju ur Jorijaləm tɨ kɨ kɔsɨ-gon

(Mt 21.1-11; Lk 19.28-40; Ja̰ 12.12-19)

1Lokɨ Jəju əi kɨ njé ndo je ləne ɨndəi dɔ ɓe kɨ Jorijaləm ɓasi, gɨdɨ ngan ɓe je tɨ kɨ Bətɨpaje kɨ Bətani, kɨ kaw kadɨ mbal kagɨ bɨni je tɨ, ɨlə njé ndo je ləne joo. 2Jəju əl-de ə nə: «Awi me ngon ɓe tɨ kɨ a no̰si tɨ kam. Lo kur ə wa kɨ a uri kɨ me ɓe tɨ par ə, a ɨngəi ngon koro kɨ dɔɔi-e adɨ a. E ngon koro kɨ dəw al gɨde tɨ al ɓəy. Ɨtuti-e, ɨrəi sie adi mi. 3A re dəw madɨ dəjɨ səsi ə nə: “MBa ri ə a rai nḛ be,” wa ə, əli-e əi nə: “Ɓaɓe ə ge-e, ə a təl ɨlə sie ɓasɨne ba.”»

4NJé ndo je awi nɨngə yə ɨngəi ngon koro kɨ dəw dɔe taga ta kəy tɨ, kadɨ rəbɨ tɨ. Adɨ tuti-e. 5Dɨje madɨ kɨ ooi-de lo tutɨ koro tɨ dəji-de əi nə: «E ri ə a ɨrai-e be ə? Ɨtuti ngon koro kɨn mba ri ə?» 6Nɨngə njé ndo je ɨləi-de tɨ təkɨ Jəju əl-n-de, ɓa ɨyə̰i-de adɨ awi. 7Lokɨ rəi kɨ ngon koro ka kɨn nɨngə, labi kɨbɨ je ləde gɨde tɨ, ɓa Jəju al ɨsɨ dɔ tɨ. 8Dɨje ngay labi kɨbɨ je ləde go rəbɨ tɨ. NJe kɨ madɨ je, e mbi kam je kɨ wale ə təti tɨləi tɨ. 9NJe njɨyə no̰ Jəju tɨ kɨ njé njɨyə goe tɨ uni ndude kɨ taa əli əi nə: «Tɔjɨ e kɨ dɔ Luwə tɨ! Nɨngə kadɨ Luwə njangɨ dɔ dəw kɨ re kɨ tɔ Ɓaɓe. 10Kadɨ Luwə njangɨ dɔ ko̰ɓe kɨ a re, adɨ e ko̰ɓe lə kaje Dabɨdɨ.+ Tɔjɨ e kɨ dɔ Luwə tɨ, me dɔra̰ tɨ taa.»

11Jəju ur Jorijaləm tɨ, aw me kəy tɨ lə Luwə. Lokɨ ɨndə kəmne oo nḛ je pətɨ kɨ gə gɨde nɨngə, əi kɨ njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo tḛḛi awi Bətani tɨ, tadɔ lo sɔl ngata.

Jəju man kagɨ mbay-kote

(Mt 21.18-19)

12Lokɨ lo ti go tɨ, Jəju əi kɨ njé ndo je tḛḛi Bətani tɨ kɨ taga, nɨngə ɓo ra Jəju. 13Jəju oo kagɨ mbay-kote kɨ mbie to dɔ tɨ, a sa̰y nu, nɨngə ɔtɨ aw gɨn tɨ kadɨ n-oo se n-a n-ɨngə kande dɔ tɨ kadɨ n-uso wa? Nə lokɨ re ɓasi rɔ kagɨ tɨ nɨngə, oo mbie je par, ɓɨ oo kande al, tadɔ e nay kandɨ mbay-kote al ɓəy. 14Be ə Jəju əl mbay-kote ə nə: «Kadɨ dəw uso kandi gogɨ al bɨtɨ kɨ no̰ tɨ.» NJé ndo je lie oi ndu ta kɨ əl.

Jəju tuwə njé ra gatɨ je me kəy tɨ lə Luwə

(Mt 21.10-17; Lk 19.45-48; Ja̰ 2.13-16)

15Lokɨ rəi tḛḛi Jorijaləm, Jəju aw ur natɨ kəy tɨ lə Luwə, nɨngə ɨlə rɔne tuwə njé labɨ nḛ je kɨ njé ndogɨ nḛ je natɨ kəy tɨ lə Luwə kɔ. Jəju sur tabɨlə je lə njé mbəl la je tɨlə, naa tɨ kɨ nḛ kɨsɨ lə njé gatɨ də dum je. 16Ɨyə̰ dəw madɨ adɨ un nḛ də-n me kəy tɨ lə Luwə al. 17Nɨngə ndo-de nḛ ə nə: «NDangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: “Kəy ləm a ɨɓari-e kəy kəl ta kɨ Luwə kɨ to kɨ mbata lə gɨn dɨje pətɨ, nə səi, ɨtəli-e lo ɓɔyɔ rɔ tɨ lə njé ɓogɨ je yo.”»+ 18Lokɨ kɨ njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ njé ndo ndu kun je oi ta je kɨn nɨngə, sangi rəbɨ kadɨ n-tɔli Jəju, nə ɓəli tadɔ kosɨ je ndɨgi nḛ ndo lie ngay. 19Lokɨ lo sɔl nɨngə, Jəju əi kɨ njé ndo je tḛḛi me ɓe-bo tɨ kɔ.

Kadɨ-me kɨ kəl ta kɨ Luwə

20Lokɨ lo ti kɨ sḭ, Jəju əi kɨ njé ndo je ɨsɨ ɨndəi də nɨngə, njé ndo je oi kagɨ mbay-kote kɨ tutɨ dɔe tɨ rarata kɨ ngɨre tɨ. 21Loe tɨ no̰o̰, me Pɨyər ole dɔ nḛ tɨ kɨ ndɔ kɨ ra nḛ, adɨ əl Jəju ə nə: «NJe ndo kɨ bo, o kagɨ kɨ ndɔ kɨ ɨman-e ka tutɨ am.» 22Nɨngə Jəju təl əl njé ndo je ləne ə nə: «Majɨ kadɨ adi mesi Luwə. 23Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, re dəw madɨ əl mbal kam ə nə: “Ɔtɨ lo kɨn tɨ rangɨ, aw osɨ me ba tɨ”, kɨ kadɨ-me, kɨ kanjɨ ɓadɨ, ə gər təkɨ ta kɨ n-əl kɨn a ra nḛ ɓa, Luwə a ra ade. 24E be ə, m-əl səsi madɨ ɨgəri təkɨ, nḛ je pətɨ kɨ ɨdəji Luwə me kəl sie ta tɨ, majɨ kadɨ ɨndəi dɔsi tɨ təkɨ ɨngəi kɨ bəlme, nɨngə Luwə a ra adɨ səsi. 25Lokɨ ḭ taa kadɨ əli ta kɨ Luwə, re ta to dansi tɨ kɨ dəw madɨ ə, majɨ kadɨ ɨyə̰i goe kɔ adi-e, kadɨ Bawsi kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ, ɨyə̰-n go majal je ləsi kɔ adɨ səsi tɔ. [ 26MBata, re ɨyə̰i go majal je lə dɨje kɨ rangɨ kɔ al nɨngə, Bawsi kɨ ɨsɨ me dɔra̰ tɨ, a ɨyə̰ go majal je ləsi kɔ al tɔ.]»+

Ta kɨ dəjɨ dɔ tɔgɨ tɨ lə Jəju

(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)

27Jəju əi kɨ njé ndo je ləne təli rəi Jorijaləm tɨ ɓəy. Lokɨ Jəju ɨsɨ njɨyə natɨ kəy tɨ lə Luwə, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je, kɨ ngatɔgɨ je, 28rəi dəji-e əi nə: «E kɨ tɔgɨ kɨ ḭ ra ə ɨsɨ ra-n nḛ je kɨn be ə? Ə na tɔ ə adi ndune kadɨ ɨra-n-de wa əl-je adɨ j-o?» 29Jəju təl əl-de ə nə: «M-a m-dəjɨ səsi ta kare be par. Ɨləi mi tɨ nɨngə, m-a m-əl səsi dəw kɨ adɨ-m ndune kadɨ m-ra-n nḛ je kɨn tɔ. 30Na ə ɨlə Ja̰ kadɨ ra dɨje batəm ə? E Luwə ə se e dɨje wa əli mi adɨ m-o.» 31Nə təli a əli-naa ta dande tɨ əi nə: «Re j-əl-e j-ə nə: “E Luwə ə ɨle” ə, a dəjɨ-je ə nə se ra ban ə j-ade meje al wa? 32Ə j-a j-əl j-ə nə: “E dɨje ə ɨləi Ja̰ al tɔ...”» Təkɨ rɔjetɨ, ɓəli kosɨ je, tadɔ dɨje pətɨ gəri dɔde tɨ kadɨ Ja̰ e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ rɔjetɨ. 33Be ə təli əli Jəju əi nə: «Jɨ gər al.» Ə Jəju təl ɨlə-de tɨ ə nə: «Re ɨgəri al ə, mi ka m-a m-əl səsi tɔgɨ kɨ m-ɨsɨ m-ra-n nḛ je kɨn al tɔ.»