Search form

Markɨ 11:13

13Jəju oo kagɨ mbay-kote kɨ mbie to dɔ tɨ, a sa̰y nu, nɨngə ɔtɨ aw gɨn tɨ kadɨ n-oo se n-a n-ɨngə kande dɔ tɨ kadɨ n-uso wa? Nə lokɨ re ɓasi rɔ kagɨ tɨ nɨngə, oo mbie je par, ɓɨ oo kande al, tadɔ e nay kandɨ mbay-kote al ɓəy.