Search form

Markɨ 11:17

17Nɨngə ndo-de nḛ ə nə: «NDangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: “Kəy ləm a ɨɓari-e kəy kəl ta kɨ Luwə kɨ to kɨ mbata lə gɨn dɨje pətɨ, nə səi, ɨtəli-e lo ɓɔyɔ rɔ tɨ lə njé ɓogɨ je yo.”»