Search form

Markɨ 11:23

23Təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, re dəw madɨ əl mbal kam ə nə: “Ɔtɨ lo kɨn tɨ rangɨ, aw osɨ me ba tɨ”, kɨ kadɨ-me, kɨ kanjɨ ɓadɨ, ə gər təkɨ ta kɨ n-əl kɨn a ra nḛ ɓa, Luwə a ra ade.