Search form

Markɨ 11:24

24E be ə, m-əl səsi madɨ ɨgəri təkɨ, nḛ je pətɨ kɨ ɨdəji Luwə me kəl sie ta tɨ, majɨ kadɨ ɨndəi dɔsi tɨ təkɨ ɨngəi kɨ bəlme, nɨngə Luwə a ra adɨ səsi.