Search form

Markɨ 11:25

25Lokɨ ḭ taa kadɨ əli ta kɨ Luwə, re ta to dansi tɨ kɨ dəw madɨ ə, majɨ kadɨ ɨyə̰i goe kɔ adi-e, kadɨ Bawsi kɨ ɨsɨ dɔra̰ tɨ, ɨyə̰-n go majal je ləsi kɔ adɨ səsi tɔ. [