Search form

Markɨ 11:27

Ta kɨ dəjɨ dɔ tɔgɨ tɨ lə Jəju

(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)

27Jəju əi kɨ njé ndo je ləne təli rəi Jorijaləm tɨ ɓəy. Lokɨ Jəju ɨsɨ njɨyə natɨ kəy tɨ lə Luwə, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je, kɨ ngatɔgɨ je,