Search form

Markɨ 11:9

9NJe njɨyə no̰ Jəju tɨ kɨ njé njɨyə goe tɨ uni ndude kɨ taa əli əi nə: «Tɔjɨ e kɨ dɔ Luwə tɨ! Nɨngə kadɨ Luwə njangɨ dɔ dəw kɨ re kɨ tɔ Ɓaɓe.