Search form

Markɨ 12:13

Ta dɔ kɨgə la-mbə Səjar tɨ kɨ e ngar kɨ bo

(Mt 22.15-22; Lk 20.20-26)

13Kɨ bo kɨ dɔ Jɨpɨ je tɨ uləi Parɨsɨ je madɨ dɨje madɨ kɨ me ɓutɨ tɨ lə Erodɨ tɨ rɔ Jəju tɨ mba kadɨ tə n-ɨyəi kulə n-uwəi-e-n kɨ ta kɨ tae tɨ.