Search form

Markɨ 12:31

31Nɨngə ndu kun kɨ ko̰ joo ə to kɨn: “A ɨndɨgɨ dəw madi tə darɔi ḭ wa be tɔ.” NDu kun kɨ rangɨ kɨ ɨtə ndu kun je kɨ joo kɨn goto.»