Search form

Markɨ 12:35

Kɨrɨsɨ kɨ Dabɨdɨ

(Mt 22.41-46; Lk 20.41-44)

35Lokɨ Jəju ɨsɨ ndo dɨje nḛ gɨn kəy tɨ lə Luwə, dəjɨ-de ta ə nə: «Ra ban be ə njé ndo ndu kun je əli par əi nə Kɨrɨsɨ kɨ e Dəw kɨ Luwə mbəte e ngo ka Dabɨdɨ ə?