Search form

Markɨ 12:36

36Dabɨdɨ ə wa kɨ dɔne, lokɨ NDɨl Luwə ra kɨlə mee tɨ, əl ə nə:

“Ɓaɓe Luwə əl Ɓaɓe ləm ə nə:

Ɨre ɨsɨ dɔ ji ko̰m tɨ ne,

bɨtɨ kadɨ m-ɨlə njé ba̰ je ləi gɨn tɔgi tɨ.”