Search form

Markɨ 13

Jəju əl ta lə kəy kaw-naa kɨ a tujɨ

(Mt 24.1-3; Lk 21.5-7)

1Lokɨ Jəju ɨsɨ tḛḛ me kəy tɨ lə Luwə ɨsɨ aw nɨngə, nje ndo lie kare əl-e ə nə: «NJe ndo dɨje, oo mbal je kɨ rai kəy, kɨ kəy je kɨ boy boy kɨ əti ɓəl kɨ dum kam!» 2Jəju təl əl-e ə nə: «O kəy je kɨ boy boy kam majɨ, mbal kare kɨ a nay kadɨ ɨsɨ dɔ made tɨ goto; a budi-de nangɨ mur mur.»

Nḛ je kɨ a rai nḛ kəte no̰ dɔbəy ndɔ tɨ

(Mt 24.3-13; Lk 21.7-19)

3Go tɨ, lokɨ Jəju aw ɨsɨ dɔ mbal kagɨ bɨni je tɨ, sɔbɨ dɔ kəy lə Luwə. Pɨyər nɨm, Jakɨ nɨm, Ja̰ nɨm, Andɨre nɨm, dəji-e ta lokɨ əi sie kɨ karde əi nə: 4«Əl-je adɨ j-o, dɔ kagɨ lo kɨ ra tɨ ə nḛ je kɨn a rai nḛ ə? Ə nḛ kɔjɨ kɨ ban ə a tɔjɨ kadɨ jɨ gər təkɨ nḛ je kɨn pətɨ a ɨndəi ngangɨde ə?»

5Lo kɨn tɨ Jəju lə rɔne əl-de ə nə: «Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ, adi dəw ədɨ səsi al. 6Dɨje ngay a rəi kɨ tɔm, a əli əi nə: “Mi ə mi Kɨrɨsɨ”, nɨngə a ɓuki dɨje ngay wale tɔ. 7Lokɨ a oi ka̰ rɔ je kɨ e səsi ɓasi, kɨ poy rɔ je kɨ e sa̰y, adi ɓəl ra səsi al. Ri ri ka nḛ je kɨn a rəi, nə e dɔbəy ndɔ al ɓəy. 8Gɨn ɓe madɨ a aw rɔ dɔ gɨn ɓe madɨne, ko̰ɓe madɨ a aw rɔ dɔ ko̰ɓe madɨne tɨ; dɔnangɨ a yəkɨ je, ɓo a o̰ je kɨ lo je kɨ dangɨ dangɨ, nə nḛ je kɨn a toi tə lo kɨlə ngɨrə to ndoo kɨ a ra dəne kɨn be ɓəy. 9Nɨngə kɨ ɔjɨ dɔsi səi je wa, majɨ kadɨ ɨsi dɔ njasi tɨ majɨ, tadɔ dɨje a awi səsi lo gangɨ ta je tɨ, a tɨndəi səsi gɨn kəy kaw-naa je tɨ. A awi səsi kadɨ ai no̰ njé ko̰ɓe je tɨ, kɨ no̰ ngar je tɨ kɨ boy kɨ mbata ləm. Lo kɨn tɨ a e ta rəbɨ kɨ kadɨ a ɨngəəi najɨ kɨ ma kɨ dɔm tɨ rɔsi tɨ. 10NGata nɨngə, nḛ kɨ dɔsa̰y, sɔbɨ kadɨ Poy Ta kɨ Majɨ osɨ mbi dɨje tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne pətɨ. 11Lokɨ a uwəi səsi kadɨ a awi səsi lo gangɨ ta tɨ, ono̰si kadɨ mesi ɓəl, kə nə se ta ri ə a əli no̰ njé gangɨ ta je tɨ wa? Ta wa kɨ Luwə a ɨndə tasi tɨ loe tɨ no̰o̰ kɨn ə əli-de par. Tadɔ e səi je wa ə a əli ta al, nə e NDɨl Luwə ə a ɨndə tasi tɨ kadɨ əli. 12NGakonaa je a uni dɔnaa awii lo tɔl-naa tɨ, baw ngon a aw kɨ ngon kadɨ tɔli-e kɔ, nɨngə ngan je, mede a majal kɨ njé kojɨ-de je, ə a uni dɔde awi kadɨ tɔli-de tɔ. 13Dɨje pətɨ mede a majal səsi kɨ mbata ləm, nə dəw kɨ uwə tɔgɨne ba bɨtɨ dɔbəy tɨ a ɨngə kajɨ.»

Ko̰ kɨ bo ngay kɨ a re

(Mt 24.15-25; Lk 21.20-24)

14Nɨngə lokɨ a oi dəw kɨ nje ra nḛ kɨ kɔbɨ, kɨ nje tujɨ lo, kɨ a uwə lo kɨsɨ lo tɨ kɨ e lo kɨ sɔbɨ kadɨ e tɨ al+ . Majɨ kadɨ dəw kɨ nje tɨdə nḛ je kɨn gər gɨne majɨ. Nɨngə nje kɨ ɨsi Jude tɨ a a̰yḭ-naa kɨ dɔ mbal je tɨ.+ 15Dəw kɨ ɨsɨ dɔ kəy tɨ a ur nangɨ ɓa a aw me kəy tɨ kadɨ tə un nḛ madɨ tḛḛ-n al.+ 16Dəw kɨ a e me ndɔr tɨ, a asɨ kadɨ təl re ɓe un kɨbɨ rɔne al. 17NDɔe tɨ no̰o̰ kɨn, kəm-to-ndoo kɨ ga̰e goto a e lə dəne je kɨ njé səm, kɨ njé kadɨ mba ngan je. 18Əli ta kɨ Luwə kadɨ nḛ kɨn ra nḛ ɓara al. 19Kɨ rɔjetɨ, a e dɔ kagɨ lo ko̰ kɨ dəw oo ndɔ kare al ɓəy. Lo kɨlə ngɨrə dɔra̰ kɨ dɔnangɨ tɨ, kɨ Luwə ɨndə-n nḛ je nu, bɨtɨ ɓone, dəw oo ko ko̰ kɨn nja kare al, taa dəw a oo ko ko̰ kɨn gogɨ al tɔ. 20Re Ɓaɓe uwə ta ndɔ je kɨn gangɨ al ə, dəw kare kɨ a ɨsɨ kɨ dɔne ta goto. Nə kɨ mbata lə dɨje kɨ e wa mbətɨ-de, tə dɨje ləne kɨn ə, uwə-n ta ndɔ je kɨn gangɨ 21NGa nɨngə, re dəw əl səsi ə nə: «Kɨrɨsɨ, kɨ e Dəw kɨ Luwə mbəte ə aw yo am, e ə aw ne am» ə, adi-e mesi al. 22MBata kɨrɨsɨ je kɨ ngom, kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, a rəi no̰o̰ tə rai nḛ kɔjɨ kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl kɨ dum kəl tae. A rai kadɨ tə re to ban ə njé wa kɨ Luwə mbətɨ-de kɨn ka n-ɓuki-de wale. 23E be ə, kadɨ, səi ɨsi dɔ njasi tɨ, m-əl səsi nḛ je kɨn pətɨ kadɨ ɨgəri.

NDɔ re NGon dəw

(Mt 24.29-31; Lk 21.25-28)

24Nɨngə, dɔ kagɨ loe tɨ ka kɨn, go ko̰ je tɨ kɨn ɓa, kadɨ a tḛḛ kəmne al, nay a nda al, 25mee je a ḭḭ kɨ dɔra̰ tɨ tosi kɨ nangɨ, nɨngə tɔgɨ je kɨ me dɔra̰ tɨ a yəki. 26Lo kɨn tɨ ə yə a oi mi NGon dəw m-a m-re me kɨl ndi tɨ. M-a m-re kɨ tɔgɨ, me kunjɨ tɨ kɨ ətɨ ɓəl. 27M-a m-ɨlə malayka je ləm kadɨ tə dɔ kum dɔnangɨ tɨ kɨ sɔ, a kawi njé kɨ mbəti-de kɨ naa tɨ. A kawi-de ḭḭ ngangɨ dɔnangɨ tɨ kɨ kare tḛḛi e kɨ nungɨ tɨ.

Nḛ ndo kɨ ɔjɨ dɔ kagɨ mbay-kote

(Mt 24.32-36; Lk 21.29-33)

28Majɨ kadɨ ɨgəri nḛ ndo kɨ dɔ kagɨ mbay-kote tɨ kɨn majɨ. Lokɨ bajie je ɨndəi rungɨru, ə mbie ɨtɨ kɨn nɨngə, ɨgəri kadɨ nay ɓa e ɓasi ngata. 29Be tɔ ə, lokɨ oi nḛ je kɨn rai nḛ nɨngə, majɨ kadɨ ɨgəri təkɨ mi NGon dəw mi ta kəy tɨ, ɓasi rɔsi tɨ. 30Nɨngə təkɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi, dɨje kɨ ɨsi kɨ dɔde taa ne kɨn a oyi tɨgə al ɓəy ə nḛ je kɨn a rai nḛ. 31Dɔra̰ kɨ dɔnangɨ a gotoi ndɔ madɨ, nə ta ləm a to lo tone tɨ ba ratata kɨ no̰ tɨ.

Luwə kɨ karne ba ə gər ndɔ kɨ dɔbəy tɨ (Mt 24.42; 25.13-15; Lk 12.36-38; 19.12-13)

32Dəw kare kɨ gər ndɔ ə se dɔ kadɨ kɨ nḛ je kɨn a rai nḛ tɨ goto. Malayka je kɨ dɔra̰ tɨ al nɨm, mi NGon lə Luwə ə wa al nɨm. Dəw ɓa, e Bawje Luwə ba par ə gər. 33Majɨ kadɨ oi go rɔsi, ɨsi dɔgɨ tɨ, tadɔ ɨgəri dɔ kade kɨn al. 34A to tə ta lə dɨngəm kare kɨ ɨyə̰ me kəy ləne ə aw mba kɨn be. Kəte ɓəy taa kadɨ aw, ɨyə̰ kɨlə je kɨ me kəy tɨ ji njé kɨlə je tɨ ləne. Adɨ na na kɨlə kɨ sɔbɨ dɔe kadɨ ra, nɨngə ndəjɨ nje ngəm ta kəy kadɨ ɨsi dɔgɨ tɨ. 35Ə majɨ kadɨ ɨsi dɔgɨ tɨ, tadɔ ɨgəri ndɔ kɨ ɓa nje kəy a re-n al. A re lo sɔlɔ, ə se dan lo tɨ, ə se ndu no̰ kɨnjə tɨ, ə se kɨ sḭ, ɨgəri al. 36Re tḛḛ patɨ nɨngə, kadɨ ɨngə səi dɔ ɓi tɨ al. 37Ta kɨ m-əl səsi kɨn, e dɨje pətɨ ə m-əl-de. Ɨsi dɔ njasi tɨ.