Search form

Markɨ 13:1

Jəju əl ta lə kəy kaw-naa kɨ a tujɨ

(Mt 24.1-3; Lk 21.5-7)

1Lokɨ Jəju ɨsɨ tḛḛ me kəy tɨ lə Luwə ɨsɨ aw nɨngə, nje ndo lie kare əl-e ə nə: «NJe ndo dɨje, oo mbal je kɨ rai kəy, kɨ kəy je kɨ boy boy kɨ əti ɓəl kɨ dum kam!»