Search form

Markɨ 13:22

22MBata kɨrɨsɨ je kɨ ngom, kɨ njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, a rəi no̰o̰ tə rai nḛ kɔjɨ kɨ nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl kɨ dum kəl tae. A rai kadɨ tə re to ban ə njé wa kɨ Luwə mbətɨ-de kɨn ka n-ɓuki-de wale.