Search form

Markɨ 13:28

Nḛ ndo kɨ ɔjɨ dɔ kagɨ mbay-kote

(Mt 24.32-36; Lk 21.29-33)

28Majɨ kadɨ ɨgəri nḛ ndo kɨ dɔ kagɨ mbay-kote tɨ kɨn majɨ. Lokɨ bajie je ɨndəi rungɨru, ə mbie ɨtɨ kɨn nɨngə, ɨgəri kadɨ nay ɓa e ɓasi ngata.