Search form

Markɨ 13:3

Nḛ je kɨ a rai nḛ kəte no̰ dɔbəy ndɔ tɨ

(Mt 24.3-13; Lk 21.7-19)

3Go tɨ, lokɨ Jəju aw ɨsɨ dɔ mbal kagɨ bɨni je tɨ, sɔbɨ dɔ kəy lə Luwə. Pɨyər nɨm, Jakɨ nɨm, Ja̰ nɨm, Andɨre nɨm, dəji-e ta lokɨ əi sie kɨ karde əi nə: