Search form

Markɨ 13:34

34A to tə ta lə dɨngəm kare kɨ ɨyə̰ me kəy ləne ə aw mba kɨn be. Kəte ɓəy taa kadɨ aw, ɨyə̰ kɨlə je kɨ me kəy tɨ ji njé kɨlə je tɨ ləne. Adɨ na na kɨlə kɨ sɔbɨ dɔe kadɨ ra, nɨngə ndəjɨ nje ngəm ta kəy kadɨ ɨsi dɔgɨ tɨ.