Search form

Markɨ 14:1

Ta kɔjɨ kɨ dɔ tɔl Jəju tɨ

(Mt 26.1-5; Lk 22.1-2; Ja̰ 11.47,49,53)

1Nay ndɔ joo kəte kadɨ ndɔ ra nay Pakɨ, kɨ nay mapa kɨ əm ɔde al asɨ. NJé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨ njé ndo ndu kun je, sangi rəbɨ kadɨ n-uwəi Jəju gɨdɨ ngə̰y n-tɔli-e.