Search form

Markɨ 14:21

21Mi NGon dəw m-a m-oy təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə , nə kəm-to-ndoo e lə dəw kɨ a ɨlə-m mi NGon dəw ji dɨje tɨ. Dəwe kɨn, koje al e sotɨ ngay.»